ЮРИДИЧНА ЗГОДА

ЮРИДИЧНА ЗГОДА

Підписанням цього документу Клієнт надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі мети наступним Володільцям баз даних:


1. Заводу-Виробнику Автомобілів Ягуар;
2. Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Віннер Імпортс Україна, Лтд" (надалі іменується – «Компанія»);
3.Офіційним Дилерам Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Віннер Імпортс Україна, Лтд» (надалі іменуються – «Офіційні дилери»);
До складу персональних даних, що отримуються від Клієнта під час підписання даного документу входять: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон(приватний, робочий, мобільний), адреса, місце роботи, марка, модель та рік випуску автомобіля яким володіє Клієнт, захоплення та інтереси та інші дані.


Персональні дані оброблятимуться з метою організації проведення тест-драйву, укладення та виконання умов договорів та/або інших правочинів, укладених та/або ініційованих мною, реалізації положень законодавства у сфері відносин зі мною як споживачем товарів та послуг Виробника, Компанії та її Офіційних дилерів, включаючи, але не обмежуючись, відносинами з придбання товару, проведення заходів прямого маркетингу, заходів моніторингу якості наданих мені Компанією та її Офіційним дилером послуг, забезпечення доведення до мого відома рекламної та/або іншої інформації, яка може мене зацікавити, у формі електронних та/або паперових брошур, журналів, тощо, інформування мене стосовно новин, акцій та подій, які організовуватимуться Компанією та/або Виробником, забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відносно мене в силу дотримання вимог законодавства, умов укладених договорів та/або інших правочинів, чи для реалізації прав, обов’язків і інтересів як моїх так і Виробника, а також Компанії та її офіційних дилерів.


Клієнт підписанням цього Договору засвідчує та гарантує, що:

  • • персональні дані про нього були надані Компанії та її Офіційним дилерам добровільно, чим підтверджує правомірність їх отримання; надані персональні дані про Клієнта є достовірними, а їх склад, обсяг та зміст відповідають вимогам законодавства та вищевказаній меті їх обробки;

  • • Компанія та Офіційні дилери мають право здійснювати транскордонну передачу даних про Клієнта Виробнику, своїм дочірнім та афілійованим партнерам та компаніям відповідно до вказаної у документі мети без необхідності повідомлення останнього про кожен випадок таких дій;

  • • Компанія та Офіційні Дилери, як володільці баз персональних даних, до складу яких входять персональні дані Клієнта, вправі відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку останнім (-ми) персональних даних про Клієнта, що входять до цих баз персональних даних, в межах визначеної мети;

  • • Клієнт підтверджує отримання в дату підписання цього документу письмового повідомлення про його права, мету збору та обробки персональних даних про нього, а також інформацію про осіб, яким можуть бути передані для обробки його персональні дані;

  • Компанія та її Офіційні Дилери мають право зберігати персональні дані про Клієнта протягом 5 (п’яти) років з дати отримання від нього згоди, але, у будь-якому випадку, не довше ніж це необхідно відповідно до мети обробки, якщо інше не випливатиме із вимог чинного законодавства та/або специфіки відносин між Клієнтом, Компанією та Офіційним дилером.